英语学习论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 487|回复: 5

2018年12月英语四级词汇(带音标):首字母D

[复制链接]

36万

主题

36万

帖子

109万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
1094809
发表于 2018-8-4 09:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 英语四级词汇(带音标):首字母D
         daily [‘deili] a.每日的 n.日报
         dairy [‘dɛəri] n.牛奶场;乳制品
         dam [dæm] n.水坝,水堤;障碍物
         damage [‘dæmidʒ] vt.损害,毁坏 n.损害
         damp [dæmp] a.潮湿的,有湿气的
         dance [dɑ:ns] vi.跳舞;摇晃 n.舞
         danger [‘deindʒə] n.危险;危险事物
         dangerous [‘deindʒərəs] a.危险的,不安全的
         dare [dɛə] vt.&aux.v.敢;竟敢
         daring [‘deərɪŋ] a.大胆的,勇敢的
         dark [dɑ:k] a.暗的;黑色的
         darling [‘dɑ:liŋ] n.亲爱的人;宠儿
         dash [dæʃ] vt.使猛撞;溅 n.猛冲
         data [‘deitə] n.数据; 资料
         date [deit] n.日期 vt.注…日期
         daughter [‘dɔ:tə] n.女儿
         dawn [dɔ:n] n.黎明;开端 vi.破晓
         day [dei] n.(一)天,白昼,白天
         daylight [‘deilait] n.白昼,日光;黎明
         dead [ded] a.死的,无生命的
         deadly [‘dedli] a.致命的,死一般的
         deaf [def] a.聋的;不愿听的
         deal [di:l] n.买卖;待遇 vt.给予
         dear [diə] a.亲爱的 int.啊
         death [deθ] n.死,死亡;灭亡
         debate [di’beit] n.&vi.争论,辩论
         debt [det] n.债,债务,欠债
         decade [‘dekeid,dɪ’keɪd] n.十年,十年期
         decay [di’kei] vi.腐烂;衰败 n.腐烂
         deceit [di’si:t] n.欺骗,欺诈
         deceive [di’si:v] vt.欺骗,蒙蔽,行骗
         December [di’sembə] n.十二月
         decent [‘di:sənt,’diːsnt] a.正派的;体面的
         decide [di’said] vt.决定,决心;解决
         decision [di’siʒən] n.决定,决心;果断
         deck [dek] n.甲板;舱面;层面
         declare [di’klɛə] vt.断言;声明;表明
         decorate [‘dekəreit] vt.装饰,装璜,修饰
         decrease [di:’kri:s] vi.&n.减少,减少
         deduce [di’dju:s] vt.演绎,推论,推断
         deed [di:d] n.行为;功绩;契约
         deep [di:p] a.深的;纵深的
         deepen [‘di:pən] vt.加深 vi.深化
         deer [diə] n.鹿
       
            
            
回复

使用道具 举报

0

主题

6938

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14382
发表于 2018-8-4 09:58:15 | 显示全部楼层

         defeat [di’fi:t] vt.战胜,击败;挫败
         defect [di’fekt] n.缺点,缺陷,欠缺
         defence [di’fens] n.防御;防务;辩护
         defend [di’fend] vt.保卫,防守
         define [di’fain] vt.给…下定义;限定
         definite [‘definit] a.明确的;肯定的
         definitely [‘definitli] ad.一定地,明确地
         definition [defi’niʃən] n.定义,释义;定界
         degree [di’ɡri:] n.程度;度;学位
         delay [di’lei] vt.推迟;耽搁;延误
         delete [di’li:t] vt.删除;擦掉
         delegation [delɪ’geɪʃən] n.代表团
         delicate [‘delikit] a.纤细的;易碎的
         delicious [di’liʃəs] a.美味的,怡人的
         delight [di’lait] n.快乐 vt.使高兴
         deliver [di’livə] vt.投递,送交;发表
         delivery [di’livəri] n.投递;交付;分娩
         demand [di’mɑ:nd] vt.要求;需要;询问
         democracy [di’mɔkrəsi] n.民主,民主制
         democratic [demə’krætik] a.民主的,民主政体的
         demonstrate [‘demənstreit] vt.说明;论证;表露
         dense [dens] a.密集的;浓厚的
         density [‘densiti] n.密集,稠密;密度
         deny [di’nai] vt.否定;拒绝相信
         depart [di’pɑ:t] vi.离开,起程;出发
         department [di’pɑ:tmənt] n.部,司,局,处,系
         departure [di’pɑ:tʃə,dɪ’pɑːtʃə(r)] n.离开,出发,起程
         depend [di’pend] vi.依靠,依赖;相信
         dependent [di’pendənt] a.依靠的,依赖的
         deposit [di’pɔzit] vt.使沉淀;存放
         depress [di’pres] vt.使沮丧;按下
         depth [depθ] n.深度;深厚;深处
         derive [di’raiv] vt.取得 vi.起源
       
            
            
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6938

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14382
发表于 2018-8-4 11:29:06 | 显示全部楼层

         descend [di’send] vi.下来,下降;下倾
         describe [dis’kraib] vt.形容;描写,描绘
         description [dis’kripʃn] n.描写,形容;种类
         desert [‘dezət] n.沙漠 vt.离弃;擅离
         deserve [di’zə:v] vt.应受,值得
         design [di’zain] vt.设计 n.设计;图样
         desirable [di’zaiərəbl] a.值得相望的;可取的
         desire [di’zaiə] vt.渴望;要求 n.愿望
         desk [desk] n.书桌,办公桌
         despair [dis’pɛə] n.绝望 vi.绝望
         desperate [‘despərit] a.拼死的;绝望的
         despise [dis’paiz] vt.鄙视,蔑视
         despite [dis’pait] prep.不管,不顾
         destination [desti’neiʃən] n.目的地,终点;目标
         destroy [dis’trɔi] vt.破坏;消灭;打破
         destruction [dis’trʌkʃən] n.破坏,毁灭,消灭
         detail [‘di:teil] n.细节;枝节;零件
         detect [di’tekt] vt.察觉,发觉;侦察
         detection [di’tekʃən] n.察觉,发觉;侦察
         determination [ditə:mi’neiʃən] n.决心;决定;确定
         determine [di’tə:min] vt.决定;查明;决心
         develop [di’veləp] vt.发展;形成;开发
         development [di’veləpmənt] n.发展;开发;生长
         device [di’vais] n.器械,装置;设计
         devil [‘devl] n.魔鬼,恶魔
         devise [di’vaiz] vt.设计,发明
         devote [di’vəut] vt.将…奉献,致力于
         dew [dju:] n.露,露水
         diagram [‘daiəɡræm] n.图解,图表,简图
         dial [‘daiəl] n.钟面;拨号盘 vt.拨
         dialect [‘daiəlekt] n.方言,土语,地方话
         dialog [‘daiəlɔɡ] n.对话,对白
         diameter [dai’æmitə] n.直径
         diamond [‘daiəmənd] n.金钢石,钻石;菱形
         diary [‘daiəri] n.日记,日记簿
         dictate [dik’teit] vt.&vi.口授;命令
         dictation [dik’teiʃən] n.口授笔录,听写
         dictionary [‘dikʃənəri] n.词典,字典
         die [dai] vi.死,死亡;灭亡
         differ [‘difə] vi.不同,相异
         difference [‘difərəns] n.差别;差;分歧
         different [‘difərənt] a.差异的;各种的
         difficult [‘difikəlt] a.困难的;难对付的
         difficulty [‘difikəlti] a.困难;难事;困境
         dig [diɡ] vt.掘,挖;采掘
         digest [dai’dʒest] vt.消化;领会 n.文摘
         digital [‘didʒitəl] a.数字的,计数的
       
            
            
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6818

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14150
发表于 2018-8-4 12:40:30 | 显示全部楼层

         diligent [‘dilidʒənt] a.勤勉的,勤奋的
         dim [dim] a.昏暗的;朦胧的
         dimension [di’menʃən] n.尺寸,尺度;面积
         dinner [‘dinə] n.正餐,主餐;宴会
         dip [dip] vt.浸,蘸 vi.浸一浸
         direct [di’rekt] a.直接的;直率的
         direction [di’rekʃən] n.方向,方位;指导
         directly [di’rektli] ad.直接地;立即
         director [di’rektə,də’rektə(r),daɪ-] n.指导者;理事;导演
         dirt [də:t] n.尘,土;污物,污垢
         dirty [‘də:ti] a.脏的;下流的
         disable [dis’eibl] vt.使无能,使伤残
         disadvantage [disəd’vɑ:ntidʒ] n.不利,不利地位
         disagree [disə’ɡri:] vi.有分歧;不一致
         disappear [disə’piə] vi.不见,失踪;消失
         disappoint [disə’pɔint] vt.使失望,使受挫折
         disaster [di’zɑ:stə] n.灾难,灾祸;天灾
         disk [disk] n.圆盘,唱片;磁盘
         discard [dis’kɑ:d] vt.丢弃,抛弃,遗弃
         discharge [dis’tʃɑ:dʒ] vt.释放;排出 n.释放
         discipline [‘disiplin] n.纪律;训练 vt.训练
         disclose [dis’kləuz] vt.揭开,揭发;透露
         discourage [dis’kʌridʒ] vt.使泄气,使灰心
         discover [dis’kʌvə] vt.发现;暴露,显示
         discovery [dis’kʌvəri] n.发现;被发现的事物
         discuss [dis’kʌs] vt.讨论,谈论;论述
         discussion [dis’kʌʃən] n.讨论,谈论;论述
         disease [di’zi:z] n.病,疾病;病害
         disguise [dis’ɡaiz] vi.隐瞒,掩埋 n.假装
         disgust [dis’ɡʌst] n.厌恶,憎恶
         dish [diʃ] n.碟,盘子;菜肴
         dishonour [dis’ɔnə] n.不光彩;丢脸的人
         dislike [dis’laik] vt.&n.不喜爱,厌恶
         dismiss [dis’mis] vt.不再考虑;解雇
         disorder [dis’ɔ:də] n.混乱,杂乱;骚乱
         display [dis’plei] vt.陈列,展览;显示
         disposal [dis’pəuzəl] n.丢掉,处理,销毁
         dispose [dis’pəuz] vi.去掉,丢掉;销毁
         displease [dɪs’pli:z] vt.使不愉快,使生气
         dispute [dis’pju:t] vi.争论,争执 n.争论
         dissatisfy [dɪs’sætɪsfaɪ] vi.使不满,使不平
         dissolve [di‘zɔlv] vt.使溶解;解散
         distance [‘distəns] n.距离,间距;远处
         distant [‘distənt] a.在远处的,疏远的
         distinct [dis’tiŋkt] a.与其他不同的
         distinction [dis’tiŋkʃən] n.差别,不同,区分
         distinguish [dis’tiŋɡwiʃ] vt.区别,辨别,认别
         distress [dis’tres] n.忧虑,悲伤;不幸
         distribute [dis’tribju:t] vt.分发,分送;分布
         distribution [distri’bju:ʃən] n.分发,分配;分布
         district [‘distrikt] n.区;地区,区域
         disturb [dis’tə:b] vt.打扰,扰乱;弄乱
         ditch [ditʃ] n.沟,沟渠,渠道
         dive [daiv] vi.跳水;潜水;俯冲
         diverse [dai’vəs,daɪ’vɜːs] a.不一样的,相异的
         divide [di’vaid] vt.分;分配;分开
         division [di’viʒən] n.分,分配;除法
         divorce [di’vɔ:sei] n.离婚,离异 vi.离婚
       
            
            
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6913

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14320
发表于 2018-8-4 13:45:53 | 显示全部楼层

         do [du:, du, də, d] aux.v. vt.做,干,办
         dock [dɔk] n.船坞;码头;船厂
         doctor [‘dɔktə] n.医生,医师;博士
         document [‘dɔkjumənt] n.公文,文件;证件
         dog [dɔɡ] n.狗,犬,犬科动物
         dollar [‘dɔlə] n.元(货币单位)
         domestic [də’mestik] a.本国的;家庭的
         donkey ['dɔŋki] n.驴;笨蛋
         door [dɔ:] n.门,通道;一家
         dorm [dɔ:m] n.宿舍
         dormitory [‘dɔ:mitri] n.集体寝室;宿舍
         dose [dəus] n.剂量,用量;一剂
         dot [dɔt] n.点,圆点 vt.打点于
         double [‘dʌbl] a.两倍的;双的
         doubt [daut] n.怀疑;疑虑 vt.怀疑
         doubtful [‘dautful] a.难以预测的;怀疑的
         doubtless [‘dautlis] ad.无疑地;很可能
         down [daun] ad.向下,在下面
         downstairs [‘daun’stɛəz] ad.在楼下 a.楼下的
         downward [‘daunwəd] a.向下的 ad.向下地
         dozen [‘dʌzn] n.一打,十二个
         draft [drɑ:ft] n.草稿;汇票 vt.起草
         drag [dræɡ] vt.拖,拉;拖曳
         dragon [‘dræɡən] n.龙;凶暴的人
         drain [drein] vt.排去;放水 n.耗竭
         drama [‘drɑ:mə] n.一出戏剧,剧本
         dramatic [drə’mætik] a.引人注目的,戏剧的
         draw vt [drɔ:].画,划;拖;拨出
         drawer [drɔ:] n.抽屉
         drawing [‘drɔ:ɪŋ] n.图画,素描;绘图
         dread [dred] n.畏惧;恐怖 vt.惧怕
         dream [dri:m] n.梦;梦想 vi.做梦
         dress [dres] n.女服,童装;服装
       
            
            
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6880

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14270
发表于 2018-8-4 14:47:59 | 显示全部楼层

         drift [drift] vi.漂流,漂泊 n.漂流
         drill [dril] n.钻头;操练 vi.钻孔
         drink [driŋk] vt.饮 vi.喝 n.饮料
         drip [drip] vi.滴下;漏水 n.水滴
         drive [draiv] vt.驾驶;打入;驱
         driver [‘draivə] n.驾驶员,司机
         drop [drɔp] vt.使落下;降低
         drought [draut] n.旱灾,干旱
         drown [draun] vi.淹死,溺死
         drug [drʌɡ] n.药,药物,药材
         drum [drʌm] n.鼓;鼓状物,圆桶
         drunk [drʌŋk] a.醉的;陶醉的
         dry [drai] a.干的,干燥的
         duck [dʌk] n.鸭,雌鸭;鸭肉
         due [dju:] a.预期的;应给的
         dull [dʌl] a.枯燥的;不鲜明的
         dumb [dʌm] a.哑的;无言的
         dump [dʌmp] vt.倾卸,倾倒;倾销
         durable [‘djuərəbl] a.耐久的,耐用的
         duration [djuə’reiʃən] n.持续,持久
         during [‘djuəriŋ] prep.在…期间
         dusk [dʌsk] n.薄暮,黄昏,幽暗
         dust [dʌst] n.尘土,灰尘
         duty [‘dju:ti] n.职责;责任;税
         dwelling [‘dwelɪŋ] n.住处,寓所
         dye [dai] vt.染 n.染料;染色
         dying [‘daɪɪŋ] a.垂死的;临终的
         dynamic [dai’næmik] a.有活力的;动力的
            
            
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|新都网 ( 京ICP备09058993号 )

GMT+8, 2021-6-15 06:41 , Processed in 0.038263 second(s), 7 queries , WinCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表