英语学习论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 230|回复: 6

2018年12月英语四级词汇(带音标):首字母C

[复制链接]

36万

主题

36万

帖子

109万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
1094809
发表于 2018-8-4 09:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 英语四级词汇(带音标):首字母C
         cabbage/ ‘kæbidʒ/ n.洋白菜,卷心菜
         cabin/ ‘kæbin/ n.小屋;船舱,机舱
         cabinet/ ‘kæbinit/ n.橱,柜;内阁
         cable/ ‘keibl/ n.缆,索;电缆;电报
         cafe/ ‘kæfei, kə’fei/ n.咖啡馆;小餐厅
         cage/ keidʒ/ n.笼;鸟笼,囚笼
         cake/ keik/ n.饼,糕,蛋糕
         calculate/ ‘kælkjuleit/ vt.计算;估计;计划
         calculator/ ‘kælkjuleitə/ n.计算器,计算者
         calendar/ ‘kælində/ n. 日历,历书;历法
         call/ kɔ:l/ vt.把…叫做;叫,喊
         calm/ ka:m/ a.静的,平静的
         camel/ ‘kæməl/ n.骆驼
         camera/ ‘kæmərə/ n.照相机,摄影机
         camp/ kæmp/ n.野营,营地,兵营
         campaign/ kæm’pein/ n.战役;运动
         campus/ ‘kæmpəs/ n.校园,学校场地
         can/ kæn/ aux.v.能,会,可能
         can/ kæn/ n.罐头,听头;容器
         Canadian/ kə’neidjən/ a.加拿大的
         canal/ kə’næl/ n.运河;沟渠;管
         cancel/ ‘kænsəl/ vt.取消,撤消;删去
         cancer/ ‘kænsə/ n.癌,癌症,肿瘤
         candidate/ ‘kændidit/ n.候选人;投考者
         candle/ ‘kændl/ n.蜡烛;烛形物;烛光
         cap/ kæp/ n.帽子,便帽;帽状物
         capable/ ‘keipəbl/ a.有能力的,有才能的
         capacity/ kə’pæsiti/ n.容量;能力;能量
         capital/ ‘kæpitl/ n.资本,资金;首都
         captain/ ‘kæptin/ n.陆军上尉;队长
         capture/ ‘kæptʃə/ vt.捕获,俘获;夺得
         car/ ka:/ n.汽车,小汽车,轿车
         carbon/ ‘ka:bən/ n.碳
         card/ ka:d/ n.卡,卡片,名片
         care/ keə/ vi.关心,介意 n.小心
         career/ kə’riə/ n.生涯,职业,经历
         careful/ ‘keəful/ a.仔细的;细致的
         careless/ ‘keəlis/ a.粗心的,漫不经心的
         cargo/ ‘ka:gəu/ n.船货,货物
         carpenter/ ˈkɑ:pəntə(r)/ n.木工,木匠
         carpet/ ‘ka:pit/ n.地毯,毡毯,毛毯
         carriage/ ‘kæridʒ/ n.客车厢;四轮马车
         carrier/ ‘kæriə/ n.运输工具;运载工具
         carry/ ‘kæri/ vt.携带;运载;传送
         cart/ ka:t/ n.二轮运货马车
         case/ keis/ n.情况;事实;病例
         case/ keis/ n.箱(子),盒(子),套
         cash/ kæʃ/ n.现金,现款
         cassette/ ka:’set/ n.盒式录音带;盒子
         cast/ ka:st/ vt.投,扔,抛;浇铸
         castle/ ‘ka:sl/ n.城堡;巨大建筑物
         casual/ ‘kæʒjuəl/ a.偶然的;随便的
         cat/ kæt/ n.猫,猫科,猫皮
         catalog/ ‘kætəlɔg/ n.目录,目录册
         catch/ kætʃ/ vt.捉住;赶上;领会
         cattle/ ‘kætl/ n.牛;牲口,家畜
         cause/ kɔ:z/ n.原因,理由;事业
         cave/ keiv/ n.山洞,洞穴,窑洞
       
            
            
回复

使用道具 举报

0

主题

6938

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14382
发表于 2018-8-4 10:25:21 | 显示全部楼层

         cease/ si:s/ vi.&vi.&n.停止,停息
         ceiling/ ‘si:liŋ/ n. 天花板,顶蓬
         celebrate/ ‘selibreit/ vt.庆祝;歌颂,赞美
         cell/ sel/ n.细胞;小房间
         cement/ si’ment/ n.水泥;胶泥 vt.粘结
         cent/ sent/ n.分;分币;百
         centimetre/ ‘sentimi:tə/ n.公分,厘米
         central/ ‘sentrəl/ a.中心的;主要的
         centre/ ‘sentə/ n.中心;中枢 vt.集中
         century/ ‘sentʃuri/ n.世纪,百年
         ceremony/ ‘seriməni/ n.典礼,仪式;礼节
         certain/ ‘sə:tən/ a.确实的;肯定的
         certainly/ ‘sə:tənli/ ad.一定,必定;当然
         certificate/ sə’tifikit/ n.证书,证件,执照
         chain/ tʃein/ n.链,链条,项圈
         chair/ tʃeə/ n.椅子;主席
         chairman/ ‘tʃeəmən/ n.主席;议长,会长
         chalk/ tʃɔ:k/ n.白垩;粉笔
         challenge/ ‘tʃæləndʒ/ n.挑战;要求,需要
         chamber/ ‘tʃeimbə/ n.会议室;房间;腔
         champion/ ‘tʃæmpjən/ n.冠军,得胜者
         chance/ tʃa:ns/ n.机会,机遇;可能性
         change/ tʃeindʒ/ n.改变,变化;零钱
         channel/ ‘tʃænl/ n.海峡;渠道;频道
         chapter/ ‘tʃæptə/ n.章,回,篇
         character/ ‘kæriktə/ n.性格;特性;角色
         characteristic/ kæriktə’ristik/ a.特有的 n.特性
         charge/ tʃa:dʒ/ vt.索价;控告 n.费用
         chart/ tʃa:t/ n.图,图表;海图
         chase/ tʃeis/ n.追逐,追赶,追求
         cheap/ tʃi:p/ a.廉价的;劣质的
         cheat/ tʃi:t/ vt.骗取;哄 vi.行骗
         check/ tʃek/ vt.检查;制止 n.检查
         cheek/ tʃi:k/ n.面颊,脸蛋
         cheer/ tʃiə/ vt.使振作;欢呼
         cheerful/ ‘tʃiəful/ a.快乐的,愉快的
         cheese/ tʃi:z/ n.乳酪,干酪
         chemical/ ‘kemikl/ a.化学的 n.化学制品
         chemist/ ‘kemist/ n.化学家;药剂师
         chemistry/ ‘kemistri/ n.化学
         cheque/ tʃek/ n.支票
         chess/ tʃes/ n.棋;国际象棋
         chest/ tʃest/ n.胸腔,胸膛;箱子
         chew/ tʃu:/ vt.咀嚼,嚼碎
         chicken/ ‘tʃikin/ n.小鸡,小鸟;鸡肉
         chief/ tʃi:f/ a.主要的;首席的
         child/ tʃaild/ n.小孩,儿童;儿子
         childhood/ ‘tʃaildhud/ n.童年,幼年;早期
         chill/ tʃil/ vt.使变冷 n.寒冷
         chimney/ ‘tʃimni/ n.烟囱,烟筒;玻璃罩
         chin/ tʃin/ n.颏,下巴
         China/ ‘tʃainə/ n.中国
         china/ ‘tʃainə/ n.瓷器,瓷料
         Chinese/ ‘tʃai’ni:z/ a.中国的 n.中国人
         chocolate/ ‘tʃɔkəlit/ n.巧克力;巧克力糖
         chɔice/ tʃɔis/ n.选择,抉择
         choke/ tʃəuk/ vt.使窒息;塞满
         choose/ tʃu:z/ vt.选择,挑选;情愿
         chop/ tʃɔp/ vt.砍,劈;切细vi.砍
         Christian/ ‘kristiən/ n.基督教徒;信徒
         Christmas/ ‘krisməs/ n.圣诞节
         church/ tʃə:tʃ/ n.教堂,礼拜堂;教会
       
            
            
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6913

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14320
发表于 2018-8-4 10:55:44 | 显示全部楼层

         cigarette/ sigə’ret/ n.香烟,纸烟,卷烟
         cinema/ ‘sinimə/ n.电影院;电影,影片
         circle/ ‘sə:kl/ n.圆,圆周;圈子
         circuit/ ‘sə:kit/ n.电路;环行;巡行
         circular/ ‘sə:kjulə/ a.圆的;循环的
         circulate/ ‘sə:kjuleit/ vt.使循环 vi.循环
         circumference/ sə’kΛmfərəns/ n.圆周,周长,圆周线
         circumstance/ ‘sə:kəmstəns/ n.情况,条件;境遇
         citizen/ ‘sitizn/ n.公民;市民,居民
         city/ ‘siti/ n.城市,都市
         civil/ ‘sivl/ a.公民的;文职的
         civilization/ sivilai’zeiʃən/ n.文明,文化;开化
         civilize/ ‘sivilaiz/ vt.使文明;教育
         claim/ kleim/ vt.声称,主张;索取
         clap/ klæp/ vi.拍手 vt.拍,轻拍
         clarify/ ‘klærifai/ vt.澄清,阐明
         class/ kla:s/ n.班,班级;阶级
         classical/ ‘klæsikəl/ a.古典的;经典的
         classification/ klæsifi’keiʃən/ n.分类;分级;分类法
         classify/ ‘klæsifai/ vt.把…分类
         classmate/ ‘kla:smeit/ n.同班同学
         classroom/ ‘kla:srum/ n.教室,课堂
         claw/ klɔ:/ n.爪,脚爪,螯
         clay/ klei/ n.粘土,泥土;肉体
         clean/ kli:n/ a.清洁的;纯洁的
         clear/ kliə/ a.清晰的 vt.清除
         clerk/ kla:k, klə:k/ n.店员;办事员,职员
         clever/ ‘klevə/ a.聪明的;机敏的
         cliff/ klif/ n.悬崖,峭壁
         climate/ ‘klaimit/ n.气候;风土,地带
         climb/ klaim/ vi.攀登,爬 vt.爬
         clock/ klɔk/ n.钟,仪表
         close/ kləuz, kləus/ vt.关,闭;结束
         cloth/ klɔ:θ/ n.布;衣料;桌布
         clothe/ kləuð/ vt.给…穿衣服
         clothes/ kləuðz/ n.衣服,服装;被褥
         clothing/ ‘kləuðiŋ/ n.衣服,被褥
         cloud/ klaud/ n.云;云状物;阴影
         cloudy/ klaudi/ a.多云的;云一般的
         club/ klΛb/ n.俱乐部,夜总会
         clue/ klu:/ n.线索,暗示,提示
         clumsy/ ‘klΛmzi/ a.笨拙的;愚笨的
         coach/ kəutʃ/ n.长途公共汽车
         coal/ kəul/ n.煤,煤块
         coarse/ kɔ:s/ a.粗的,粗糙的
         coast/ kəust/ n.海岸,海滨(地区)
         coat/ kəut/ n.外套,上衣;表皮
         cock/ kɔk/ n.公鸡;雄禽;旋塞
         code/ kəud/ n.准则;法典;代码
         coffee/ ‘kɔfi/ n.咖啡,咖啡茶
         coil/ kɔil/ n.(一)卷;线圈 vt.卷
         coin/ kɔin/ n.硬币;铸造(硬币)
         cold/ kəuld/ a.冷的;冷淡的 n.冷
         collapse/ kə’læps/ vi.倒坍;崩溃,瓦解
         collar/ ‘kɔlə/ n.衣领,项圈
         colleague/ ‘kɔli:g/ n.同事,同僚
         collect/ kə’lekt/ vt.收集 vi.收款
         collection/ kə’lekʃən/ n.搜集,收集;收藏品
         collective/ kə’lektiv/ a.集体的;集合性的
         college/ ‘kɔlidʒ/ n.学院;大学
         collision/ kə’liʒ(ə)n/ n.碰撞;冲突
         colony/ ‘kɔləni/ n.殖民地;侨居地
         color/ ‘kΛlə/ n.颜色,彩色;颜料
         column/ ‘kɔləm/ n.柱,支柱,圆柱
       
            
            
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6913

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14320
发表于 2018-8-4 12:31:49 | 显示全部楼层

         comb/ kəum/ n.梳子 vt.梳理
         combination/ kɔmbi’neiʃən/ n.结合,联合;化合
         combine/ kəm’bain/ vt.使结合;兼有
         come/ kΛm/ vi.来,来到;出现
         comfort/ ‘kΛmfət/ n.舒适;安慰 vt.安慰
         comfortable/ ‘kΛmfətəbl/ a.舒适的,安慰的
         command/ kə’ma:nd/ vt.命令,指挥;控制
         commander/ kə’ma:ndə/ n.司令官,指挥员
         comment/ ‘kɔment/ n.评论,意见;注释
         commerce/ ‘kɔmə(:)s/ n.商业,贸易;社交
         commercial/ kə’mə:ʃəl/ a.商业的;商品化的
         commission/ kə’miʃən/ n.委任状;委员会
         commit/ kə’mit/ vt.犯(错误);干(坏事)
         committee/ kə’miti/ n.委员会;全体委员
         common/ ‘kɔmən/ a.普通的;共同的
         communicate/ kə’mju:nikeit/ vi.通讯;传达;传播
         communication/ kə’mju:nikeiʃən/ n.通讯;传达;交通
         communism/ ‘kɔmjunizəm/ n.共产主义
         communist/ ‘kɔmjunist/ n.共产党员
         community/ kə’mju:niti/ n.社区;社会;公社
         companion/ kəm’pæniən/ n.同伴;共事者;伴侣
         company/ ‘kΛmpəni/ n.公司,商号;同伴
         comparative/ kəm’pærətiv/ a.比较的,相对的
         compare/ kəm’peə/ vt.比较,对照;比作
         comparison/ kəm’pærisn/ n.比较,对照;比似
         compass/ ‘kΛmpəs/ n.罗盘,指南针;圆规
         compel/ kəm’pel/ vt.强迫,迫使屈服
         compete/ kəm’pi:t/ vi.比赛;竞争;对抗
         competent/ ‘kɔmpitənt/ a.有能力的;应该做的
         competition/ kɔmpə’tiʃən/ n.竞争,比赛
         complain/ kəm’plein/ vi.抱怨,拆苦;控告
         complaint/ kəm’pleint/ n.抱怨;怨言;控告
         complete/ kəm’pli:t/ a.完整的;完成的
         complex/ ‘kɔmpleks/ a.结合的;复杂的
         complicated/ ‘kɔmplikeitid/ a.复杂的,难懂的
         component/ kəm’pəunənt/ n.组成部分;分;组件
         compose/ kəm’pəuz/ vt.组成,构成;创作
         composition/ kɔmpə’ziʃən/ n.构成;作品;写作
         compound/ ‘kɔmpaund, kəm’paund/ n.化合物;复合词
         comprehension/ kɔmpri’henʃən/ n.理解,理解力;领悟
         comprehensive/ kɔmpri’hensiv/ a.广泛的;理解的
         compress/ kəm’pres/ vt.压紧,压缩
         comprise/ kəm’praiz/ vt.包含,包括;构成
         compromise/ ‘kɔmprəmaiz/ n.妥协,和解
         compute/ kəm’pju:t/ vt.计算,估计,估算
         computer/ kəm’pju:tə/ n.计算机,电脑
         conceal/ kən’si:l/ vt.把…隐藏起来
         concentrate/ ‘kɔnsəntreit/ vt.集中;聚集;浓缩
         concentration/ kɔnsən’treiʃən/ n.集中;专注;浓缩
         concept/ ‘kɔnsept/ n.概念,观念,设想
         concern/ kən’sə:n/ n.关心,挂念;关系
         concerning/ kən’sə:niŋ/ prep.关于
         concert/ ‘kɔnsət/ n.音乐会,演奏会
         conclude/ kən’klu:d/ vt.推断出;结束
         conclusion/ kən’klu:ʒən/ n.结论,推论;结尾
         concrete/ ‘kɔnkri:t/ n.混凝土;具体物
         condemn/ kən’dem/ vt.谴责,指责;判刑
         condense/ kən’dens/ vt.压缩,使缩短
         condition/ kən’diʃən/ n.状况,状态;环境
         conduct/ ‘kɔndəkt, kən’dΛkt/ n.举止,行为;指导
         conductor/ kən’dΛktə/ n.售票员;(乐队)指挥
         conference/ ‘kɔnfərəns/ n.会议,讨论会
         confess/ kən’fes/ vt.供认,承认;坦白
         confidence/ ‘kɔnfidəns/ n.信任;信赖;信心
         confident/ ‘kɔnfidənt/adj.确信的,自信的;n.知己; 心腹朋友
         confine/ kən’fain/ vt.限制;禁闭
         confirm/ kən’fə:m/ vt.证实,肯定;批准
         conflict/ ‘kɔnflikt, kən’flikt/ n.争论;冲突;斗争
         confuse/ kən’fju:z/ vt.使混乱,混淆
         congratulate/ kən’grætjuleit/ vt.祝贺,向…道喜
         congress/ ‘kɔŋgres/ n.大会;国会,议会
         conjunction/ kən’dʒΛŋkʃən/ n.接合,连接;连接词
         connect/ kə’nekt/ vt.连接,连结;联系
         connection/ kə’nekʃən/ n.连接,联系;连贯性
       
            
            
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6968

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14434
发表于 2018-8-4 13:04:40 | 显示全部楼层

         conquer/ ‘kɔŋkə/ vt.征服,战胜;破除
         conquest/ ‘kɔŋkwest/ n.攻取,征服;克服
         conscience/ ‘kɔnʃəns/ n.良心,道德心
         conscious/ ‘kɔnʃəs/ a.意识到的;有意的
         consciousness/ ‘kɔnʃəsnis/ n.意识,觉悟;知觉
         consent/ kən’sent/ n.同意,赞成 vi.同意
         consequence/ ‘kɔnsikwəns/ n.结果,后果
         consequently/ ‘kɔnsikwəntli/ ad.因此,因而,所以
         conservation/ kɔnsə(:)’veiʃən/ n.保存,保护;守恒
         conservative/ kən’sə:vətiv/ a.保守的 n.保守的人
         consider/ kən’sidə/ vt.认为;考虑;关心
         considerable/ kən’sidərəbl/ a.相当大的;重要的
         considerate/ kən’sidərit/ a.考虑周到的;体谅的
         consideration/ kənsidə’reiʃən/ n.考虑,思考;体贴
         consist/ kən’sist/ vi.由…组成;在于
         consistent/ kən’sistənt/ a.坚持的,一贯的
         constant/ ‘kɔnstənt/ a.经常的;永恒的
         constitute/ ‘kɔnstitju:t/ vt. 构成,组成,任命
         constitution/ kɔnsti’tju:ʃən/ n.章程;体质;构造
         construct/ kən’strΛkt/ vt.建造;建设;构筑
         construction/ kən’strΛkʃən/ n.建造;建筑;建筑物
         consult/ kən’sΛlt/ vt.请教,查阅
         consume/ kən’sju:m/ vt.消耗,消费;消灭
         consumption/ kən’sΛmpʃən/ n.消耗量;消耗
         contact/ ‘kɔntækt, kən’tækt/ vt.使接触;与…联系
         contain/ kən’tein/ vt.包含,容纳;等于
         container/ kən’teinə/ n.容器;集装箱
         contemporary/ kən’tempərəri/ a.当代的,同时代的
         contempt/ kən’tempt/ n.轻蔑;藐视;受辱
         content/ ‘kɔntent, kən’tent/ n.内容,目录;容量
         content/ ‘kɔntent, kən’tent/ a.满意的,满足的
         contest/ kən’test, ‘kɔntest/ vt.争夺,争取;辩驳
         continent/ ‘kɔntinənt/ n.大陆;陆地;洲
         continual/ kən’tinjuəl/ a.不断的;连续的
         continue/ kən’tinju(:)/ vt.继续,连续;延伸
         continuous/ kən’tinjuəs/ a.连续不断的,持续的
         contract/ ‘kɔntrækt, kən’trækt/ n.契约,合同;婚约
         contradiction/ kɔntrə’dikʃən/ n.矛盾,不一致;否认
         contrary/ ‘kɔntrəri/ a.相反的 n.相反
         contrast/ ‘kɔntræst, kən’træst/ n.对比,对照,悬殊
         contribute/ kən’tribju(:)t/ vt.捐献,捐助;投稿
         control/ kən’trəul/ vt.控制,克制 n.控制
         convenience/ kən’vi:njəns/ n.便利,方便;厕所
         convenient/ kən’vi:njənt/ a.便利的;近便的
         convention/ kən’venʃən/ n.习俗,惯例;公约
         conventional/ kən’venʃənl/ a.普通的;习惯的
         conversation/ kɔnvə’seiʃən/ n.会话,非正式会谈
         conversely/ ‘kɔnvə:sli/ ad.相反地
         conversion/ kən’və:ʃən/ n.转变,转化;改变
         convert/ kən’və:t, ‘kɔnvə:t/ vt.使转变;使改变
         convey/ kən’vei/ vt.传送;运送;传播
         convince/ kən’vins/ vt.使确信,使信服
         cook/ kuk/ vt.烹调,煮 vt.烧菜
         cool/ ku:l/ a.凉的,冷静的
         cooperate/ kəu’ɔpəreit/ vi.合作,协作;配合
         coordinate/ kəu’ɔdinit/ vt.使协调,调节
       
            
            
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6913

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14320
发表于 2018-8-4 13:39:22 | 显示全部楼层

         cope/ kəup/ vi.对付,应付
         copper/ ‘kɔpə/ n.铜;铜币,铜制器
         copy/ ‘kɔpi/ n.抄件 vt.抄写,复制
         cord/ kɔ:d/ n.细绳,粗线,索
         core/ kɔ:/ n.果实的心,核心
         corn/ kɔ:n/ n.谷物;(英)小麦
         corner/ ‘kɔ:nə/ n.角;犄角;边远地区
         corporation/ kɔ:pə’reiʃən/ n.公司,企业;社团
         correct/ kə’rekt/ a.正确的 vt.纠正
         correspond/ kɔris’pɔnd/ vi.相符合;相当
         corresponding/ kɔris’pɔndiŋ/ a.相应的;符合的
         corridor/ ‘kɔridɔ:/ n.走廊,回廊,通路
         cost/ kɔst/ n.价格,代价;成本
         costly/ ‘kɔstli/ a.昂贵的;价值高的
         cottage/ ‘kɔtidʒ/ n.村舍,小屋
         cotton/ ‘kɔtn/ n.棉;棉线;棉布
         cough/ kɔf/ vi.咳,咳嗽 n.咳嗽
         could/ kud, kəd/ aux.v.(can的过去式)
         council/ ‘kaunsil/ n.理事会,委员会
         count/ kaunt/ vt.计算 vi.数,计数
         counter/ ‘kauntə/ n.柜台;计数器
         country/ ‘kΛntri/ n.国家,国土;农村
         countryside/ ‘kΛntrisaid/ n.乡下,农村
         county/ ‘kaunti/ n.英国的郡,美国的县
         couple/ ‘kΛpl/ n.夫妇;(一)对;几个
         courage/ ‘kΛridʒ/ n.勇气,胆量,胆识
         course/ kɔ:s/ n.课程;过程;一道菜
         court/ kɔ:t/ n.法院,法庭;庭院
         cousin/ ‘kΛzn/ n.堂(或表)兄弟(姐妹)
         cover/ ‘kΛvə/ vt.盖,包括 n.盖子
         cow/ kau/ n.母牛,奶牛;母兽
         crack/ kræk/ n.裂缝,裂纹 vi.爆裂
         craft/ kra:ft/ n.工艺;手艺,行业
         crane/ krein/ n.起重机,摄影升降机
         crash/ kræʃ/ vi.碰撞,坠落 n.碰撞
         crawl/ krɔ:l/ vi.爬,爬行
         crazy/ ‘kreizi/ a.疯狂的,荒唐的
         cream/ kri:m/ n.奶油,乳脂;奶油色
         create/ kri(:)’eit/ vt.创造;引起,产生
         creative/ kri(:)’eitiv/ a.创造性的,创作的
         creature/ ‘kri:tʃə/ n.生物,动物,家畜
         credit/ ‘kredit/ n.信用贷款;信用
         creep/ kri:p/ vi.爬行;缓慢地行进
         crew/ kru:/ n.全体船员
       
            
            
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6880

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14270
发表于 2018-8-4 14:55:50 | 显示全部楼层

         crime/ kraim/ n.罪,罪行;犯罪
         criminal/ ‘kriminl/ n.犯人,罪犯,刑事犯
         crisis/ ‘kraisis/ n.危机;存亡之际
         critic/ ‘kritik/ n.批评家,爱挑剔的人
         critical/ ‘kritikəl/ a.决定性的;批评的
         criticism/ ‘kritisizəm/ n.批评;批判;评论
         criticize/ ‘kritisaiz/ vt.批评;评论;非难
         crop/ krɔp/ n.农作物,庄稼;一熟
         cross/ krɔs/ vt.穿过;使交叉
         crowd/ kraud/ n.群;大众;一伙人
         crown/ kraun/ n.王冠,冕;花冠
         crude/ kru:d/ a.简陋的;天然的
         cruel/ ‘kruəl/ a.残忍的,残酷的
         crush/ krΛʃ/ vt.压碎,碾碎;镇压
         crust/ krΛst/ n.面包皮;硬外皮
         cry/ krai/ vi.哭,哭泣;叫喊
         crystal/ ‘kristl/ n.水晶,结晶体;晶粒
         cube/ kju:b/ n.立方形;立方
         cubic/ ‘kju:bik/ a.立方形的;立方的
         cultivate/ ‘kΛltiveit/ vt.耕;种植;培养
         culture/ ‘kΛltʃə/ n.文化,文明;教养
         cup/ kΛp/ n.杯子;(一)杯;奖杯
         cupboard/ ‘kΛbəd/ n.碗柜,碗碟橱;食橱
         cure/ kjuə/ vt.医治;消除 n.治愈
         curiosity/ kjuəri’ositi/ n.好奇,好奇心;珍品
         curious/ ‘kjuəriəs/ a.好奇的;稀奇古怪的
         current/ ‘kΛrənt/ a.当前的;通用的
         curse/ kə:s/ n.诅咒,咒骂;天谴
         curtain/ ‘kə:tn/ n.帘,窗帘;幕(布)
         curve/ kə:v/ n.曲线;弯 vt.弄弯
         cushion/ ‘kuʃən/ n.垫子,坐垫,靠垫
         custom/ ‘kΛstəm/ n.习惯,风俗;海关
         customer/ ‘kΛstəmə/ n.顾客,主顾
         cut/ kΛt/ vt.切,割,剪;减少
         cycle/ ‘saikl/ n自行车,循环
            
            
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|新都网 ( 京ICP备09058993号 )

GMT+8, 2019-5-19 19:02 , Processed in 0.310629 second(s), 7 queries , WinCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表